ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

  • ιατρικό σφάλμα, αποζημίωση ασθενούς , ιατρική αμέλεια
  • ποινικό-αστική ιατρική ευθύνη
  • ιατρικές εταιρείες
  • εργασιακά θέματα ιατρών-νοσηλευτικού προσωπικού –παραϊατρικού προσωπικού
  • Ιατρική Διαμεσολάβηση
  • Φαρμακευτικό Δίκαιο

Comments are closed.