ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Q?

Τι είναι ο νόμος 3869/2010; Ποιοι μπορούν να υπαχθούν;

A.

Ο νόμος 3869/2010 – γνωστότερος ως νόμος Κατσέλη – δίδει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα, καθώς επίσης και σε μια ομάδα ελευθέρων επαγγελματιών που έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, χωρίς δόλο, να προβούν σε ρύθμιση ή απαλλαγή του συνόλου ή μέρους αυτών.

Στον νόμο μπορούν να υπαχθούν όλα φυσικά πρόσωπα – ιδιώτες ή επαγγελματίες – που στερούνται πτωχευτικής ιδιότητας ( δηλαδή οχι έμποροι ), τα οποία αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους – όχι μόνο στις δανειακές τους υποχρεώσεις προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες) – και να υποβάλουν αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο για ρύθμιση των οφειλών τους.

 

Q?

Ποια η διαδικασία;

A.

Α) Υποβολή αιτήσεων προς τους πιστωτές για βεβαιώσεις οφειλών: οι πιστωτές υποχρεούνται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του οφειλέτη, να του παρέχουν αναλυτική κατάσταση των προς αυτούς οφειλών κατά κεφάλαιο, τόκους, έξοδα κλπ . Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός έχει πια καταργηθεί μετά την τροποποίηση του νόμου (4161/2013 ).

Β) Κατάθεση αίτησης του οφειλέτη στο αρμόδιο Δικαστήριο.

 

Q?

Τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

A.

  1. Φωτοτυπία ταυτότητας
  2. Εκκαθαριστικό Σημείωμα των πέντε τελευταίων οικονομικών ετών.
  3. Ε9 και τροποποιήσεις αυτού (εάν υπάρχουν ακίνητα)
  4. 6. Τίτλοι ιδιοκτησίας κύριας κατοικίας ή άλλων ακινήτων (αν υπάρχουν)
  5. Φύλλο Μισθοδοσίας/Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεως / κάρτα ανεργίας κλπ

 

Q?

Τι προβλέπει ο νόμος για τα καταδιωκτικά μέτρα;

A.

Η κατάθεση της αίτησης δεν επιφέρει αυτοδικαίως την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων. Ο οφειλέτης δύναται να υποβάλει και αίτηση αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής στο δικόγραφο της κατατεθείσας αιτήσεως του – συνήθης τακτική των Γραφείων μας.

 

Q?

Τι συμβαίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις οφειλετών;

A.

Σε περιπτώσεις οφειλετών μακροχρόνια ανέργων ή με σοβαρά προβλήματα υγείας,  ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας, προσδιορίζονται με απόφαση του Δικαστηρίου μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές – τα Γραφεία μας έχουν ήδη πετύχει τέτοιου είδους αποφάσεις . Τέλος, το δικαστήριο μπορεί με την ίδια απόφαση να ορίσει, όχι νωρίτερα από πέντε (5) μήνες, νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών.

 

Q?

Μπορεί να προστατευθεί η πρώτη κατοικία του οφειλέτη;

A.

Ναι. Ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει από το Δικαστήριο να διασωθεί η κύρια κατοικία του από τη ρευστοποίηση αν η αξία της δεν ξεπερνά το όριο του αφορολόγητου προσαυξημένο κατά πενήντα (50) %.

Στην περίπτωση αυτή ορίζονται καταβολές μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου και για χρονικό διάστημα μέχρι 20 έτη .

Κύριο μέλημα των Γραφείων μας είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας των οφειλετών – πελατών μας ,το οποίο και πετυχαίνουμε με τις αποφάσεις που εκδίδονται.

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ