ΔΙAΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

 Τι είναι η διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση είναι ένας νέος τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών /εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Δυο ή περισσότερα μέρη επιχειρούν εκουσίως να λύσουν τη διαφορά τους με τη βοήθεια ενός αμερόληπτου και ανεξάρτητου διαπιστευμένου διαμεσολαβητή. Σε σύγκριση με τη δικαστική οδό η διαμεσολάβηση μπορεί να παράγει βιώσιμες λύσεις πολύ σύντομα, με μικρότερο κόστος και λιγότερη συναισθηματική πίεση.

Η διαδικασία διεξάγεται μέσα από διαπραγματεύσεις και εμπιστευτικές συνομιλίες – κοινές και κατ΄ιδίαν – , κατά τη διάρκεια των οποίων δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην προσωπικότητα,τα συμφέροντα και τις ανάγκες των μερών.

Νομικό πλαίσιο :
  • Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 29381/2014 (Φ.Ε.Κ. Β’ 1009/23.4.2014) – “Τροποποίηση της με αριθ. 85485/2012 ΚΥΑ”
  • Νόμος 3898/2010 – “Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις”.
  • Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου 3898/2010 – “Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις”.
  • “Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008” για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.
Ποιες υποθέσεις επιδέχονται επίλυση μέσω Διαμεσολάβησης;

Στη διαμεσολάβηση ,όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν 3898/2010 ,μπορούν να υπαχθούν ” οι διαφορές ιδιωτικού δικαίου με συμφωνία των μερών ,αν αυτά έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς …΄΄.

Ενδεικτικά διαφορές που μπορούν να υπαχθούν είναι οι αστικές ,εμπορικές,οικογενειακές ,υποθέσεις αστικής ιατρικής ευθύνης κλπ.

Πως διεξάγεται η διαμεσολάβηση;

Η Διαμεσολάβηση είναι μια εθελοντική διαδικασία.Τα μέρη προσέρχονται με τη θέλησή τους και μπορούν να αποχωρήσουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.Στη διαμεσολάβηση συμμετέχουν εκτός από τα μέρη ,ο διαμεσολαβητής – ο οποίος επιλέγεται από τα μέρη – και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.Όλη η διαδικασία διέπεται από τις αρχές της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου.

Ποιος είναι ο ρόλος του Διαμεσολαβητή ;

O Διαμεσολαβητής ως τρίτο ουδέτερο πρόσωπο, φέρνει σε επαφή τα μέρη ,οργανώνει τον μεταξύ τους διάλογο και τα βοηθάει να καταλήξουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση για την ικανοποίηση των συμφερόντων τους.Δεν κρίνει , δεν εκφέρει τη γνώμη του ,δεν εκδίδει απόφαση. Τα μέρη είναι αυτά που διαμορφώνουν τους όρους της συμφωνίας τους.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Διαμεσολάβησης;

Ευέλικτη διαδικασία,γρήγορη και εμπιστευτική.Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.Δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι – συμφωνία win-win -.Οι λύσεις διαμορφώνονται από τα μέρη στα μέτρα τους. Αποφυγή αντιδικίας .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας εδώ

 

 

Τι είναι η οικογενειακή διαμεσολάβηση;

Η Οικογενειακή Διαμεσολάβηση είναι ο παγκοσμίως πλέον διαδεδομένος τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης οικογενειακών διαφορών, o οποίος οδηγεί τα μέρη σε κοινά διαμορφωμένη και κοινά αποδεκτή συμφωνία επίλυσης. Αφορά ζευγάρια που συνδέονται με κάθε νόμιμο τρόπο (γάμο ή συμφωνητικό συμβίωσης), τα οποία είτε έχουν παιδιά είτε όχι, είτε βρίσκονται σε διάσταση είτε συγκατοικούν και αποφασίζουν να διακόψουν τη σχέση τους, επιλύοντας με τον πλέον σύντομο, πολιτισμένο και τον λιγότερο επώδυνο τρόπο, τις νομικές και τις περιουσιακές τους εκκρεμότητες.

Η Οικογενειακή Διαμεσολάβηση δεν καταλήγει σε έκδοση δικαστικής απόφασης, όμως προσδίδει στη συμφωνία επίλυσης, στην οποία καταλήγουν τα μέρη ,τα ίδια άμεσα και δεσμευτικά αποτελέσματα που θα είχε μία δικαστική απόφαση (δηλαδή, εκτελεστότητα της συμφωνίας), αποτρέποντας έτσι τις μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες.

Με την Οικογενειακή Διαμεσολάβηση ρυθμίζεται μία πληθώρα νομικών και περιουσιακών οικογενειακών ζητημάτων, όπως είναι η διατροφή, η διανομή των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των συζύγων κλπ.

Ποιος ο ρόλος του διαμεσολαβητή στην οικογενειακή διαμεσολάβηση;

– Συζητάει  με τους συμμετέχοντες, σε κοινές και χωριστές συναντήσεις, προκειμένου να τους βοηθήσει να προσδιορίσουν τα θέματα, τα οποία πρόκειται στη συνέχεια να διαπραγματευτούν και στα οποία ενδεχομένως  να συμφωνήσουν.

– Δημιουργεί  κλίμα ηρεμίας, ισοτιμίας, γόνιμου διαλόγου και συνεργασίας και διευκολύνει τη συζήτηση, δίνοντας ίσες ευκαιρίες  στα  μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους.

– Βοηθάει το ζευγάρι στην υπέρβαση δύσκολων συναισθηματικών καταστάσεων, που συνήθως αποτελούν εμπόδιο στην επίτευξη συμφωνίας.

– Διευκολύνει τα μέρη στη μεταξύ τους επίτευξη συμφωνίας, μεταφέροντας τις προτάσεις και τις αντιπροτάσεις που ανταλλάσουν μεταξύ τους.

Συνεργάζεται με τους δικηγόρους – νομικούς παραστάτες ούτως ώστε, στη σύμβαση που θα καταρτιστεί, να αποτυπώνεται πλήρως η συμφωνία που επετεύχθηκε μεταξύ των μερών – πελατών τους.

Ποια τα προτερήματα της οικογενειακής Διαμεσολάβησης;

Η Οικογενειακή Διαμεσολάβηση οδηγεί σε λύσεις που είναι προϊόν ελεύθερης βούλησης των μερών, με μικρότερο κόστος , υψηλό ποσοστό επιτυχίας και αποτελέσματα σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα σε σχέση με τη δικαστική αντιδικία.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας εδώ

 

 

Τι είναι η Ιατρική Διαμεσολάβηση;

Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών, όπου ένα τρίτο αμερόληπτο και ουδέτερο πρόσωπο (διαμεσολαβητής) βοηθάει τα μέρη να καταλήξουν σε μια συμφωνία, με λιγότερο κόστος, σε λιγότερο χρόνο και χωρίς συναισθηματική πίεση.

Αφορά υποθέσεις μεταξύ ιατρού ή νοσοκομείου/κλινικής και ασθενούς (ιατρικού σφάλματος κατά τη διάρκεια επεμβάσεως, εσφαλμένη διάγνωση, ελλιπής ενημέρωση κλπ), νοσοκομείων και επαγγελματιών υγείας καθώς και υποθέσεις μεταξύ ιατρών με συναδέλφους και ιατρικό προσωπικό.

Κατά τη διάρκεια αυτής, τα εμπλεκόμενα μέρη συμμετέχουν με τους δικηγόρους τους και τόσο οι κατ΄ ιδιαν συναντήσεις (caucus), όσο και οι κοινές, διέπονται αυστηρά από την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο.

Ο διαμεσολαβητής είναι ουσιαστικά ο εγγυητής της όλης διαδικασίας, ώστε τα εμπλεκόμενα μέρη να νιώσουν οικεία, να αισθανθούν ότι κάποιος τους κατανοεί (τέτοιου είδους υποθέσεις χρειάζονται ειδικούς χειρισμούς λόγω της φύσης τους),να αποφορτιστούν και να οδηγηθούν σε μια άμεση και ασφαλή επίλυση των διαφορών που έχουν ανακύψει.

Η δικηγόρος των Γραφείων μας Χριστίνα Γλυκού, είναι από τους πρώτους Διαμεσολαβητές που έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια εξειδίκευσης στην Ιατρική Διαμεσολάβηση από το Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΛ.Κ.Ε.Δ – ADR Hellenic Center), του μοναδικού κέντρου μέχρι σήμερα στην Ελλάδα που διοργανώνει σεμινάρια εξειδίκευσης στην Ιατρική Διαμεσολάβηση.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας εδώ

 

Τι είναι η Τραπεζική Διαμεσολάβηση;
Ποια είναι η διαδικασία διαμεσολάβησης στις υποθέσεις των υπερχρεωμένων νοικοκυριών;

H τραπεζική διαμεσολάβηση, εξ ορισμού αφορά τις υποθέσεις εκείνες που σχετίζονται με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ήτοι υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών, διαφορές δανειοληπτών με τραπεζικά ιδρύματα, ΄΄κόκκινα’’ επιχειρηματικά δάνεια κλπ

Όπως ορίζεται σήμερα νομοθετικά, και συγκεκριμένα σε σχέση με την εφαρμογή του στον νόμο Κατσέλη, η προσφυγή στη διαμεσολάβηση μπορεί να γίνει είτε με πρωτοβουλία των μερών, όταν η διαφορά δεν έχει εισαχθεί στο δικαστήριο, είτε με πρόταση του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση σε κάθε στάση της δίκης, η οποία αν γίνει αποδεκτή από τα μέρη, οδηγεί σε υποχρεωτική αναβολή της συζήτησης και σε δικάσιμο μετά την πάροδο τριμήνου.

Στις περιπτώσεις των υπερχρεωμένων λοιπόν, είναι συμφέρον τόσο για την τράπεζα να ικανοποιηθεί άμεσα και σίγουρα όσο και για τον δανειολήπτη να ρυθμίσει τις οφειλές του, σύμφωνα με τις οικονομικές του δυνατότητες χωρίς να κινδυνεύσει η αξιοπρεπής διαβίωσή του.

Η διαδικασία διέπεται από την αρχή της ισό­τητας των μερών, έτσι ώστε να παύσει ο Γολιάθ (τράπεζα) να επιβάλλει στον Δαβίδ (δανειολήπτη) με συ­νεχείς οχλήσεις και προειδοποιητι­κές επιστολές (σελίδα 6 του Κώδικα Δεοντολογίας) προαποφασισμένες ρυθμίσεις και προτάσεις που στηρί­ζονται αποκλειστικά και μόνο στην εξατομικευμένη, αλλά απλά λογιστι­κή απεικόνιση κάθε περίπτωσης.

Σημειωτέον εδώ, ότι κάθε μέρος προσέρχεται με τον δικηγόρο του, σε αντίθεση με τη διαδικασία που προτείνεται από τα τραπεζικά ιδρύματα για μη παρουσία του πληρεξουσίου Δικηγόρου.

Τέλος, μετά το πέρας της διαμεσολάβησης συντάσσεται το πρακτικό διαμεσολάβησης, το οποίο υπογράφεται (σε περίπτωση επιτυχίας) από όλους τους συμμετέχοντες (σε περίπτωση αποτυχίας μόνο από τον διαμεσολαβητή), και το οποίο δύναται, κατόπιν αιτήματος ενός τουλάχιστον των μερών, να κατατεθεί στη Γραμματεία του Μονομελούς Πρωτοδικείου του τόπου διεξαγωγής της διαμεσολάβησης και να αποτελέσει τίτλο εκτελεστό (κατά τα οριζόμενα στον ΚΠολΔ).

Η δικηγόρος των Γραφείων μας Χριστίνα Γλυκού, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια εξειδίκευσης στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση (επίπεδο Ι και ΙΙ) από το Ινστιτούτο Διαιτησίας και Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ι.Δ.Ε.Μ.Ε.Δ), με την υποστήριξη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας εδώ